Проекти История Доброволчество Партньори Фотогалерия
   ПРОЕКТИ
ПРИКЛЮЧИЛИ
 
Подкрепа от разтояние
Донор: Асоцияция "Приятели на децата" Италия
Партньори: Община Пловдив
ДДЛРГ "Олга Скобелева" Пловдив
Основната цел на проекта е подобряване на социалните умения на децата от ДДЛРГ “Олга Скобелева” гр. Пловдив, улесняване на тяхната интеграция, развитие на артистичните им умения и напасването им с италиански семейства – подкрепящи децата от интерната. За реализирането и, доброволци на Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” ще посещеват децата от интерната и ще им помагат в изпълнението на всекидневните им задължения, ще организират заедно забавни мероприятия и екскурзии. Продължителността на пилотния проект е 12 месеца.
Младежка Програма 2009г. на Българския Фонд на жените
Местен координатор на Младежка Програма 2009г. на Българския Фонд на жените
Основната цел на БФЖ е да превърне девойките в лидери, да изгради у тях лидерски и организационни умения, да повиши самоувереността им и възможностите им за развитие.

Цел на Младежка програма 2009г:

Изграждане на организационна структура за успешното изпълнение на Програмата - 2009 година 1.1. Да се идентифицират 10 партньорски НПО от страната, които да станат ядро на бъдещите младежки клубове по равнопоставеността /МКР/ 1.2. Да се изгради капацитетът на 10-те НПО за работа с доброволци; за планиране, управление и реализиране на кампании. Да се обучат екипите им по концепцията "равнопоставеност на половете", да се идентифицират местните проблеми в този аспект и да се изведат решенията за преодоляването им 1.3. Да се реализират 20 местни кампании за повишаване чувствителността на младите хора по джендър проблемите и да се формират основите на 10 неформални младежки клуба.

Младежки инициативи в Пловдив:

 • Медийна кампания, промоцираща Месеца на равнопоставеността - 6 октомври – 6 ноември 2009г.
 • Сформиране на Младежки клуб по равнопоставеността
 • Организиране на младежки обучения и хепънинги, посветени на тематиката за равнопоставеност.
 • Деца на своите родители
  Донор: Фонд за подкрепа на НПО 2008 – 2010 г. в рамките на ФМ на ЕИП
  Основната цел e да се намали риска от социална изолация при децата в риск, посещаващи масовите училища, чрез професионално подкрепяни взаимоотношения с обучени доброволци. Паралелно с това, проектът ще предоставя експертна психологическа подкрепа и ще способства за подобряване на социалната интеграция на родителите на тези деца.

  Очакваните резултати след приключването на проекта са:
 • Активизиране на младежката маса и сензитивизирането и към ценностите на доброволчеството.

 • Повишаване на знанията относно работата с деца в риск тяхното практическо прилагане при взаимодействията в двойките.

 • Подкрепа на младите хора в подготовката им за бъдещи родители.

 • Предоставяне на възможност на родителите да получават професионална подкрепа и съвет, както и да споделят опит и проблеми със съмишленици.
 • Създаване на катедра UNESCO в Национален Университет на Ирландия
  Донор: UNESCO
  Партньори: 15 международни организации и ВУЗ между които ПУ "Паисий Хилиндарски", NUI, Младежки център Вилнюз, Национален Университет Литва
  Адаптиране на модела за оценка и анализ на ефектите от „Голям брат Голяма сестра” към специфичните нужди на Програмата в България – фаза 2 /2009-2010/
  Донор: Национален Университет на Ирландия /Гоуей/
  Млади и активни
  Донор: ПМД на ДАМС
  Основната цел е да се стимулира инициативността, младежкото творчество и изявата на младите хора /студенти/ чрез включването им в доброволчески инициативи.

  Според планираните дейности, целта ще се постигне чрез:
 • Насърчаване на позитивни модели за осмисляне на свободното време на младите хора

 • Предоставяне на възможности за превенция на асоциалното поведение сред младите хора, чрез полагане на доброволен труд

 • Неформално образование и стимулиране инициативността на младежите

 • Разширяване на партньорските взаимоотношения между неправителствения сектор и академичните среди в град Пловдив
 •  
  Създаване на училищна мрежа „Голям Брат Голяма Сестра” на територията на град Пловдив /2006-2008г./
  Донор: Външно министерство на Република Ирландия
  Основната цел проекта беше да се създаде и развие модела за социална интеграция на децата в риск чрез включването им в Програма „Голям брат, Голяма сестра” в училищата на територията на гр. Пловдив. Проектът представляваше пилотна фаза за установяване на т.нар. „училищно менторство” по международните стандарти на „Голям Брат Голяма Сестра”. За период от 2,5 години беше създадена и утвърдена мрежа от 5 СОУ и 3 ОУ, развиващи постоянно дейности по набиране на деца и доброволци, напасване на двойки и супервазия на отношенията между малките и големите. Повече от 80 деца на възрт 7-13 години и над 100 доброволеца взеха участие в проекта.
  Адаптиране на модела за оценка и анализ на ефектите от „Голям брат Голяма сестра” към специфичните нужди на Програмата в България – фаза 1 /2006-2008/
  Донор: Национален Университет на Ирландия /Гоуей/
  Проектът имаше за цел да установи партньорски отношения между експерти от ПУ „Паисий Хилендарски” и Националния Университет на Ирландия чрез посредничеството на Асоциация „Голям браг Голяма сестра – България”. Това партньорство се реализира чрез многобройни обменни визити иконтакти на преподаватели и експерти от двете учебни заведения. Фокусът на партньорството беше адаптирането на системата за измерване на резултатите от Програма „ГБГС”, /разработена от Факултета за изследвания на семейството и децата в Университета в Гоуей/ към нуждите на програмата в България и стартиране на пробни измервания върху бенефициентите, включени в Програмата в Пловдив.
  Нашето училище е част от нещо голямо /2007г./
  Донор: МОН на Република България
  Партньор: Община Куклен
  Основната цел на Проeкта бе да се разшири и развие модела за социална интеграция на децата в риск, такива със специфични обучителни проблеми и застрашените от отпадане от училище чрез включването им в извънкласни дейности по Програма „Голям брат, Голяма сестра” в СОУ „Отец Паисий” гр.Куклен. В проекта взеха участие - 25 деца от 1 до 4 клас,15 доброволеца от общността, живеещи на територията на гр. Куклен, 5 учители от начален курс и много родители.
  „Едно на ум!” /2007г./
  Донор: Програма за младежки дейности на ДАМС
  Тримесечната кампания „Едно на ум!” се реализира от Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”, с финансовата подкрепа на ДАМС. Част от основните дейности, осъществени по време на изпълнението на проекта, бяха провеждането на хепънинги, имащи за цел да предоставят алтернативи за запълване на свободното време на младите хора. В кампанията се включиха повече от 500 млади хора от град Пловдив и областта, както и двойките на Програма Голям брат Голяма сестра.
  Младежки форум България-Ирландия /август 2008/
  Донор: Edgar Оtto Thenders Bequest Fund
  Партньор:Tallagh Youth Service (Foroige)
  Младежкият форум България – Ирландия се реализира от 4 до 8 август 2009г. в гр. Пловдив. Домакин на проявата беше Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”. Участие взеха 18 младежи от Tallagh Youth Service в Дъблин. Часто от въпросите обсъжданите въпроси по време на работните сесии бяха свързани с активното гражданско участие на младите хора, както и укрепване на партньорските взаимоотношения мужду двете страни участнички. Наред с добре свършената работа, гостите имаха възможност да се запознаят с характерни за страната ни културни, природни и архитектурни забележителности по време на пет дневния им престой. Форумът предвижда съвместните инициативи и посещения на доброволци на Асоциацията в Ирландия през 2009/2010г.
  MEET THE FREAK! V2008 /август 2008/
  Донор: Програма „Младеж” на ЕК
  Партньор: International Young Nature Friends
  Асоциация “Голям брат Голяма сестра – България” реализира партньорски отношения с “ International Young Nature Friends” и по този начин направи България страна партньор в проекта Meet the freak! Шестима млади българи с артистични заложби взеха участие в голямата лятна активност, която се проведе от 9 до 24 август в Синтра /Португалия/ заедно с младежи от още 16 европейски страни.
   
  ТЕКУЩИ
   нагоре 
  Powered by: CSD Ltd.